Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy
Krátky popis:

Cezhraničný program integruje jazykové vzdelávanie do každodenných vzdelávacích aktivít a činností v materskej a základnej škole a zabezpečuje celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Je vypracovaný v troch moduloch, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.

Autor: Kolektív autorov
Ciele:

Cieľom programu je rozvíjať jazykové, interkultúrne, personálne, sociálne, emocionálne a kognitívne kompetencie detí/žiakov formou zážitkového vzdelávania, to znamená, že je zameraný na kompetenčný profil dieťaťa/žiaka v rámci jeho socializačného procesu.

Špecifiká:

Oblasti realizácie Spoločného vzdelávacieho programu sú rozsiahle – od podpory materinského
jazyka u migrantov cez vzdelávací jazyk (nemecký jazyk v Rakúsku), jazyky susedov v pohraničí až po aplikovanie didaktického prístupu, ktorý citlivo reaguje na viacjazyčnosť v skupinách
detí/žiakov v školách. Všetky odporúčania spája zážitková pedagogika a integrácia jazykového
vzdelávania do reálnych každodenných situácií.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci v rôznych kategóriách (učiteľ materskej a základnej školy, lektor, vychovávateľ, jazykový asistent, odborný konzultant, rodený hovoriaci/native speaker a i.), ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania, ale aj mimo neho, a chcú inovatívnymi metódami deti/žiakov podporovať v ich viacjazyčnosti.

Realizácia/náročnosť:

K jednotlivým modulom boli vytvorené ďalšie metodické materiály, ktoré tvoria súčasť vzdelávacieho programu a umožňujú jeho zavedenie do praxe. Všetky materiály sú dostupné na aktuálnej internetovej vedomostnej platforme v kategórii Zážitkové učenie.

Skúsenosti z praxe:

Jednotlivé časti vzdelávacieho programu boli pilotované celkovo v 116 slovenských a rakúskych materských a základných školách. Skúsenosti s ich zavedením do praxe sú opísané v jednotlivých modeloch jazykového vzdelávania. Doplnené sú vybranými ukážkami vzorových aktivít (príkladmi dobrej praxe - PDP) a návrhmi odporúčaní pre politikov a odbornú pedagogickú prax.

Súbory