DAPHNE vzniklo v roku 1993 a je zamerané na ochranu prírody a vzdelávanie. V súčasnosti ju tvorí tím 10 ľudí s prírodovedným a pedagogickým vzdelaním a viacero externých spolupracovníkov. Má hlavné sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Štiavnici. V rámci Slovenska majú naše vzdelávacie aktivity jedinečné postavenie, pretože programy a učebné materiály sú vyvíjané našimi odborníkmi tak, že reflektujú prírodné podmienky v lokálnom alebo národnom kontexte. Na našich vzdelávacích programoch sa doteraz zúčastnilo viac ako 70 tisíc žiakov a 2300 učiteľov a vydali sme 15 metodických príručiek pre pedagógov. Silná pozícia v oblasti ekovýchovy nám umožnila vytvoriť inovatívny koncept vzdelávania Živá učebnica. Vzdelávací koncept je v súlade s potrebami oficiálneho školského vzdelávacieho programu (ISCED). Bol vyvinutý pre 6. ročník základnej školy. Počas svojej existencie sa Živá učebnica naplno venuje vzdelávaniu a mentorovaniu učiteľov. Daphne je súčasťou expertného tímu, ktorý v súčasnosti pracuje na novej učebnici prírodovedných predmetov pre II.st. ZŠ.

Daphne má bohaté skúsenosti s implementáciou medzinárodných projektov v oblasti ochrany prírody a vzdelávania, z ktorých mnohé zahŕňajú zvyšovanie povedomia verejnosti ako dôležitý komponent:

  • LIFE10 NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún na južnom Slovensku,realizácia: 09/2011-06/2017
  • LIFE10 NAT/SK/080: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava, realizácia:01/2012-12/2017
  • Interreg SK-AT: N00040: AKK Basic - Základy pre tvorbu Alpsko-Karpatského územia, realizácia: 12/2008-12/2012
  • Interreg SK-AT: N00054: AKK Centrope - Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v regióne Centrope, realizácia: 09/2009-12/2012
  • LIFE08 INF/SK/000243: Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode, realizácia: 01/2010-12/2013
  • PP-2013-008: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania, realizácia: 05/2013-02/2015