Vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením so zvereným majetkom i s vlastným majetkom. Utvára podmienky pre miestnu kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru, rekreáciu a šport. Usmerňuje ekonomickú činnosť v MČ. Je zakladateľom základných škôl a školských zariadení. Zabezpečuje hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty. Tvorí a chráni životné prostredie a podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov. Vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja MČ.

Cezhraničné projekty sme nerealizovali. Projekty financované prostredníctvom európskych fondov v objeme cez 3 mil. Eur v programovom období 2013-2017 a pripravujeme projekty aj pre nové programové obdobie. Sú to projekty investičného charakteru - obnova a výstavba školských zariadení, realizácie revitalizácii verejných priestranstiev, výstavba komunitného centra. V rámci podpory EHP a Nórska ako jeden z najväčších partnerov projektu v rámci pilotných opatrení prispôsobenie sa zmenám klímy.